מדיניות פרטיות

כללי

Seedbiz מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתר ו/או באפליקציות המופעלים ו/או המנוהלים על ידה ו/או על ידי חברות קשורות שלה ו/או על ידי מי מטעמן (יחדיו להלן: "Seedbiz"), על כל חלקיהם, לרבות חלקים מהם, אזורים או מדורים של האתרים ו/או האפליקציות ו/או יישומים ייעודיים אחרים (כולם יחדיו וכל אחד לחוד ייקראו להלן: "האתר").
בהתאם, Seedbiz לא תעשה כל שימוש במידע (כהגדרתו להלן), אלא בהתאם למדיניות פרטיות זו. בהצטרפות לאתר של Seedbiz ו/או בשימוש באתר, מסכים המשתמש גם לתוכן מדיניות פרטיות זו.

מטרת מדיניות פרטיות זאת הינה להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות בכל הקשור לשימוש המשתמשים באתר, ובכלל זה, את האופן שבו Seedbiz אוספת ומשתמשת במידע הנמסר לה ו/או שנאסף על ידה במסגרת השימוש ו/או הגלישה באתר. מדיניות הפרטיות חלה על כל המשתמשים באתר, באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכדומה), או בשירות כלשהו של Seedbiz, ועל כל המידע הנמסר ל-Seedbiz.
אנא קראו מדיניות פרטיות זו לפני השימוש באתר ולפני העברת נתונים אישיים (כגון שם, כתובת דוא״ל וכדומה) ל-Seedbiz באמצעות האתר. המשתמש באתר מודע לכך ש-Seedbiz תהיה רשאית, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות מדיניות פרטיות זו ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומה או בנוסף לה להסדרת מדיניות הפרטיות של משתמשי האתר. הנוסח המעודכן של מדיניות הפרטיות יפורסם בכל עת בכתובת https://www.seedbiz.co.il/מדיניות-פרטיות.
מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים ולגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך. הכותרות במדיניות פרטיות זו נועדו לנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנותה.

איסוף מידע

Seedbiz עשויה לאסוף ולשמור כל מידע אודות גולשי ומשתמשי האתר שהועבר על ידם או שנאסף על ידה כתוצאה ו/או בקשר עם שימושם באתר (לעיל ולהלן: ״המידע״). המידע מורכב משני סוגים, כמפורט להלן, וכולל כל ניתוח ו/או עיבוד של המידע כאמור:

״מידע אקטיבי״ – מידע שיימסר על ידי המשתמש לצרכים שונים (כגון רישום לאתר, רישום לצפייה בתוכן ו/או שירות הניתן באתר והדורש רישום ספציפי (אם קיים), פניה ל Seedbiz
וכיו״ב). מידע כאמור יכול לכלול, בין היתר, שם, כתובת, דוא״ל, טלפון וכו׳. מובהר כי ישנם תכנים ו/או שירותים שונים באתר אשר הצפייה ו/או השימוש בהם עשויים לדרוש הליך רישום, וכל הפרטים שיימסרו במסגרת רישום כאמור יהוו חלק מן המידע האקטיבי. מובהר, כי המשתמשים אינם מחויבים בכל אופן שהוא למסור פרטים כלשהם ל-Seedbiz, אולם ייתכן כי אי מסירתם יגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר ו/או חלקו (לרבות לצורך ביצוע
פעולות באתר ו/או זכאות להטבות הנרשמים לאתר).

״מידע פאסיבי״ – מידע הנאסף מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידי המשתמשים (כגון: סוג הדפדפן בו משתמש הגולש באתר, מידע על המחשב או המכשיר האחר באמצעותו השתמש המשתמש באתר, כתובת IP של המשתמש, אתרים ותכנים מועדפים על המשתמש ועוד).
לעניין זה מובהר, כי האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב למיניהן כגון יישומים הצוברים מידע (״Cookies״). תוכנות ויישומים אלה מאפשרים
איסוף מידע על הגולשים (לרבות מידע בדבר ההעדפות האישיות שלהם) וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, שיפור השירות למשתמשים, שיפור מוצרי החברה, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר, אבטחת מידע וכיו״ב. לעתים הפעלת תוכנות ויישומים אלו מותנית באישור המשתמש אולם מובהר כי לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור.

Seedbiz רשאית לאסוף ולשמור כל מידע (הן אקטיבי והן פאסיבי) בכל אופן ודרך ולכל תקופה שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בכלל זה, מסכים המשתמש כי Seedbiz תכלול את המידע באחד או יותר ממאגרי המידע שברשותה ו/או שבבעלותה ו/או שמנוהלים על ידה, בין אם המאגרים כאמור רשומים ובין אם לאו.

השימוש במידע

Seedbiz תהיה רשאית לעשות שימוש במידע רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ובכלל זה למטרות המפורטות להלן:
1. התאמת חוויית השימוש של המשתמש באתר לתחומי העניין שלו, על מנת להציג לו תוכן שעשוי לדעת Seedbiz לעניין אותו לפי העדפותיו.
2. מסירת מידע מנהלי למשתמש הקשור לשימוש באתר (למשל, כדי לבצע, להשלים או לאשר עסקה).
3. למטרות העסקיות הפנימיות של Seedbiz, כגון מיקוד פרסום, ניתוח נתונים, ביקורות, מניעת הונאה ומטרות פנימיות אחרות.
4. משלוח למשתמש, באמצעות דואר, דוא״ל, מסרונים לטלפון הנייד או כל אמצעי תקשורת אחר ישיר (לרבות באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר, מערכת חיוג אוטומטית וכיו״ב), מידע אינפורמטיבי אודות Seedbiz, שירותיה ומוצריה, לרבות מוצרי צד שלישי שישווקו ו/או יופצו ו/או יוצעו למשתמש, כמו גם עלון חדשות (Newsletter), הודעות מותאמות לתחומי העניין של המשתמש, מידע בנוגע למוצרים שרכש המשתמש, ככל שרכש, או מוצרים ו/או שירותים אחרים שעשויים, לדעת Seedbiz לעניין את המשתמש, לרבות חומרים פרסומיים מטעם Seedbiz ו/או מי מטעמה, תוכן שיווקי, תוכן קידום מכירות ו/או תוכן הקשור לשינויים בשירותים בהם השתמש המשתמש או בשירותים הקשורים אליהם. המשתמש יהיה רשאי, בכל עת, לבטל את הסכמתו לקבל חומר פרסומי באמצעות פניה בכתב לשירות ל-Seedbiz בדוא״ל: [email protected]. כל בקשה לביטול כאמור תכנס לתוקף לא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד קבלתה על ידי Seedbiz. למען הסר ספק,
מובהר כי אין בביטול ההסכמה לקבלת חומר פרסומי כאמור, כדי לגרוע מזכותה של Seedbiz לעשות שימוש במידע לכל המטרות האחרות המנויות בס״ק (1) – (4) לעיל.

העברת מידע לצדדים שלישיים

Seedbiz תדאג כי המידע שיישמר על ידה, יהיה כפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א – 1981 ותקנותיו ולהוראות כל דין. המידע כאמור יישמר במאגרי המידע של Seedbiz ולא יועבר לצדדים שלישיים. על אף האמור לעיל, Seedbiz תהיה רשאית להעביר לצדדים שלישיים מידע, לרבות מידע אישי, מבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך במקרים הבאים:
1. Seedbiz סבורה כי מסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים.
2. מסירת המידע נדרשת מכח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי.
3. המשתמש מבצע פעולות אסורות על פי דין (לרבות ניסיון לביצוע פעולות שכאלה).
4. הגילוי נדרש לצורך הליכים משפטיים בהם Seedbiz מעורבת ו/או במסגרת הליכים
משפטיים אם יתנהלו בינך לבינה במקרה של מחלוקת בקשר עם איזה מהשירותים
שיסופקו לך על ידי Seedbiz.
5. במקרה של מיזוג ו/או שינוי מבני של Seedbiz או מיזוג פעילותה עם פעילותו של צד
שלישי ו/או בקשר להעברה כלשהי של העסקים של האתר.
6. לספקים ו/או לקבלני משנה שלנו, שבאמצעותם יסופקו לך השירותים הניתנים על ידי
Seedbiz או כל שירות נלווה להם, ואולם במקרה כאמור יוגבל המידע שיימסר רק למידע הנחוץ לצורך אספקת שירותים אלה.

עיון במידע

כל משתמש זכאי לפנות ל-Seedbiz לצורך עיון במידע המתייחס אליו והמצוי במאגר המידע של Seedbiz. בנוסף, זכאי המשתמש בהתאם להוראות כל דין לבקש שינוי ו/או תיקון המידע לגביו ו/או מחיקתו. יצוין, כי על אף האמור לעיל Seedbiz רשאית בכל מקרה לשמור במאגריה מידע לגבי המשתמש אשר נאסף על ידה באופן עצמאי ו/או שאינו משמש אותה לצורך פניה למשתמש (כגון מידע הדרוש לחברה או מסייע לה בפעילותה העסקית) והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

אבטחת מידע

Seedbiz מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת המידע כמקובל בשוק, ובכלל זה אמצעי אבטחה פיזיים ואלקטרוניים. האתר מאובטח היטב, והמשתמשים בו יכולים להרגיש בטוחים בעת גישה אליו, אולם מובהר כי Seedbiz אינה יכולה להתחייב כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע. בהתאם, Seedbiz לא תישא באחריות על כל נזק שייגרם למשתמש, אם ייגרם, כתוצאה מחטיפת מידע, שינוי או שימוש בלתי ראוי במידע במהלך העברות מידע.

התנהלות צדדים שלישיים

בכל הנוגע למודעות המופיעות ו/או אשר יופיעו באתר על ידי Seedbiz ו/או מי מטעמה, יהיו אלו רשאים לזהות או לשמור ״Cookies״ ייחודיים במחשב המשתמש, שיאספו מידע שאינו מאפשר את זיהוי המשתמש, לרבות אודות שימושך באתר, כגון מספר צפיות במודעה, ולהשתמש במידע זה כדי להציג למשתמש מודעות פרסום (בכפוף לאי ביטול הסכמת המשתמש לקבל חומר פרסומי כאמור לעיל).
כמו כן, האתר ו/או הדיוור שיישלח למשתמש עשוי לכלול קישורים לאתרים ו/או אפליקציות של צדדים שלישיים, אשר אינם מנוהלים על ידי Seedbiz ואינם נמצאים בבעלותה. Seedbiz מספקת קישורים אלה לצרכי נוחות בלבד, ואין לראות הכללתם באתר כקידום של אתרי צד שלישי אלו או שידול לשימוש בהם. עסקאות שיתבצעו דרך האתרים הנ״ל (ומידע אישי שיימסר להם) יושלמו באתרים הנ״ל ולא באתר, ויהיו כפופים למדיניות הפרטיות של האתרים הנ״ל.

שימוש באתר על ידי ילדים

Seedbiz רואה חשיבות רבה בהגנת הפרטיות של קטינים (מתחת לגיל 18) והיא אינה אוספת או משתמשת במודע במידע אישי שלהם באתר. קטינים המשתמשים באתר מחויבים לדווח על היותם קטינים ל-Seedbiz ולהציג לה ייפוי כוח של הורה /או אפוטרופוס טרם מסירת מידע מטעמם. מכל מקום, אם נודע למשתמש כי קרובו הקטין מסר מידע באמצעות האתר הוא מוזמן לפנות ל-Seedbiz לצורך מחיקת מידע זה.

הדין החל וסמכות שיפוט

הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו״ל). סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם מדיניות פרטיות זו והשימוש באתר מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו בלבד.

בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא שלח דואר אלקטרוני ל- [email protected].